Predmeti

ARHITEKTONSKO PROGRAMIRANJE

Naziv predmeta

ARHITEKTONSKO PROGRAMIRANJE

 Šifra

01.08.21.

Odgovorni nastavnik 

  Doc.dr. Dženana Bijedić, d.i.a

Ostali učesnici u nastavi

 2 relevantna gostujuća nastavnika (po utvrđivanju  termina)

Godina studija

II

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Osposobljavanje studenata za izradu detaljnih i utemeljenih arhitektonskih programskih studija kroz ovladavanje programskim metodologijama i tehnikama. Uz upoznavanje sa programskim strategijama arhitektonskog programiranja cilj predmeta je i ovladati procesima koji su  krucijalni pri prikupljanju, organiziranju i pristupu informacijama. 

Očekivani  ishodi učenja:
Krajnji rezultat procesa osposobljavanja su znanje i kompetentno ovladanje sljedećim procesima:
Izbor i organizacija programskog tima;
Odabir dokazanih strategija za prikupljanje i orgabiziranje arhitektonskih podataka;
Evaluacija troškova i budžetiranje;
Formuliranje i izrada upitnika za sve dijelove programerskog procesa;
Određivanje i prenošenje informacija o prioritetima projekata pri usmjeravanju i evaluaciji faze arhitektonskog projektiranja;
Priprema pristupačnih pregleda svih projektantskih problema, programskih ciljeva i koncepata;
Izrada strategija za prevladavanje konfilata interesa i postizanje kreativnih konsenzusa.

Sadržaj predmeta:
Uvod
Programski tim
Programske strategije
Programski dokument
Alati i tehnika prikupljanja informacija
Programske teorije
Programska evaluacija troškova
Rad na primjeru

Literatura:
Bijedić, Dž., Arhitektura, Holizam umjesto optimalizacije, Integralni pristup u arhitektonskom stvaralaštu, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2012.
Hershberger, R. H., Architectural Programming And Predesign Manager, McGraw, 1999;
Kulmin, R., Architectural Programming - Creative Techniques for Design Professionals, McGraw Hill, 1995;
Lewis, J.P., “Fundamentals of Project Management”, AMACOM, USA, 1997;
Peña,W. M. & Parshall, S. A., Problem Seeking – An Architectural Programming Premier,  John Wiley and Sons Inc., 2002. ;

Nastavne metode:
Predavanja, diskusije i individualne konsultacije.

Način provjere znanja:

Izrada i odbrana seminarskog rada.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.