Predmeti

FENOMENOLOGIJA URBANOG PROSTORA

Naziv predmeta

FENOMENOLOGIJA URBANOG PROSTORA

 Šifra

01.08.61.

Odgovorni nastavnik 

  Doc. dr. Jasenka Čakarić

Ostali učesnici u nastavi

 Po potrebi

Godina studija

II

Semestar

III

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Upoznavanje polaznika s načinima sinteznog sagledavanja urbane teorije i njene primjene u praksi, a kroz razumijevanje kulturološko-umjetničkih, filozofskih, fenomenoloških i praktičnih saznanja o valorizaciji i globalnoj suštini oblikovanja i transformacija čovjekove neposredne (urbane) okoline.
Očekivani  ishodi učenja:
Sposobnost određivanja odgovarajućih teorija, koncepcija i metoda istraživanja, kao i načina njihove konkretne primjene u praksi
Sposobnost komponentne analize urbanog prostora (međuovisnosti uzroka problema i procesa (re)dizajna fizičke strukture, okolinskih uticaja i smjernica održivog razvoja)

Sadržaj:
Urbanizam i komunikacija (urbana semiotika: prostorni poticaji čovjekovom kretanju, posljedice komuniciranja);
Urbana matrica (karakter, determinizam, historijski kod ideje, fenomenologija);
Kontekstualizam transformacija (teorijske odrednice, (pre)strukturalizacija izgrađenog prostora, estetski i perceptivni aspekti promjena-redizajna, prostorna transparentnost);
Fenomenologija mjesta (kontekstualizam genius loci-ja);
Socio-idejna identifikacija čovjeka i (transformisanog) urbanog prostora (društvena participacija u promjenama);

Literatura:
Cullen, Gordon (1971), Gradski pejzaž, Beograd: Građevinska knjiga
Čakarić, Jasenka (2012), Semantika transformacija urbo-vodnih konteksta, Sarajevo: Mas Media d.o.o.
Kostof, Spiro (1995), A History of Architecture. Settings and Rituals, New York: Oxford University Press, Inc.
Kostof, Spiro (2001), The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Trough History, London: Thames&Hudson
Krier, Rob (1999), Gradski prostor u teoriji i praksi, Beograd: Građevinska knjiga
Lynch, Kevin (1974), Slika jednog grada, Beograd: Građevinska knjiga
Marinović-Uzelac, Ante (1989), Teorija namjene površina u urbanizmu, Zagreb: Tehnička knjiga
Mumford, Lewis (2010), Kultura gradova, Novi Sad: Mediterran Publishing
Norberg-Schulz, Christian (2009), Intencije u arhitekturi, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Norberg-Schulz, Christian (1979), Genius loci, London: AE
Radović, Ranko (2003), Forma grada; Osnove, teorija i praksa, Novi Sad: Stylos i Beograd: Orion Art

Nastavne metode:
Predavanja; Rad u seminaru; Izrada seminarskog rada.

Načini provjere znanja:
Diskusija u seminaru; Izlaganje i odbrana seminarskog rada;

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.