Predmeti

MENADŽMENT GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Naziv predmeta

MENADŽMENT GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

 Šifra

01.08.42.

Odgovorni nastavnik 

Profesor Dr. Amir Pašić, dia

Ostali učesnici u nastavi

 Dr. Stefano Bianca, Chairman, Aga Khan Trust for Culture
Francesco Bandarin, Ass. Director General UNESCO, Director World Heritage Centre; Dr. Mounir Bouchenaki, former Director-General, ICCROM, Rome; Prof. Daniel Pini, University of Ferrara, Italy, Dr, Lana Kudumović,…

Godina studija

II

Semestar

III

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu: Prema pravilima studiranja trećeg ciklusa studija

Cilj predmeta:
Upoznavanje sa  savremenim svjetskim kretanjima u oblasti očuvanja graditeljskog nasljeđa posebno sa komponentama menadžment plana, sa fokusom na praktičnu stranu njegove izrade.

Očekivani rezultati nastavnog procesa  i kompetencije:
Sticanje znanja neophodnog za aktivno učešće u izradi menadžmentplanova-osnove za očuvanje graditeljskog nasljeđa prema internacionalnim standardima.
Predmetna oblast daje brojne pogodnosti za  izradu doktorske disertacije

Sadržaj predmeta:

Uvod: kulturno nasljeđe na listi UNESCO-a
Očuvanje i lekcije iz historije:ključni historijska zbivanja koja su uticala na stvaranje, očuvanje odnosno uništavanje graditeljskog nasljeđa
Uporedna analiza stanja 17 gradova sa Svjetske liste nasljeđa (Brugge, Carrcassone, Cracow, Dubrovnik,  Granada, Istanbul, Jerusalem, Kotor, Lijiang, Mostar, Prague, Salvador de Bahia,  Rhodes, Samarkand, Saframbolu, Split, Venecija)
Menadžment historijskih gradova u Bosni  i Hercegovini: Mostar, Sarajevo, Jajce, Počitelj
Četiri komponente menadžment plana: upravljanje, finansiranje, planska dokumentacija i implementacija; smjernice za izradu menadžment plana.

Literatura:

    • 230 relavantnih publikacija u digitalnom formatu biće dostupno studentima
    • internet publikacije UNESCO-a, ICCROM-a, Fondacije Aga Khan, World Monument Fund-a i drugih međunarodnih organizacija
    • Nominacijski dossier Starog grada u Mostaru (2005)

Nastavne metode:
Predavanja sa digitalnim prezentacijama; Panel diskusije; Individualni  i timski istraživački rad
Sva predavanja biće dostupna na Engleskom jeziku

Način provjere znanja:
Prisustvo na nastavi 10%; Test-prezentacija 30%; Seminarski rad 60%

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

 • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.