Predmeti

METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Naziv predmeta

METODOLOGIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG   RADA

     Šifra

01.08.01.

Odgovorni nastavnik 

  Prof.dr Nijaz Ibrulj

Ostali učesnici u nastavi

  Doc.dr.Dzenana Bijedić

Godina studija

I

Semestar

I

Status  predmeta

OBAVEZNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:   
Prema Pravilima studiranja

Cilj predmeta:
Osposobljavanje i uvođenje studenata u polje naučnoistraživačkog rada kroz ovladavanje metodologijama primjerenim  naučnim djelima.  Studenti uče kako pisati i predočiti ideje na kognitivnim, ubjedljivim i drugim analitičkim postavkama. Metodološka znanja i vještine treba da rezultiraju sposobnošću, kako  evaluacije postojećih , tako i odabira primjerenih metoda za rad na vlastitim istraživanjima.

Očekivani  ishodi učenja:

Krajnji rezultat procesa osposobljavanja su znanje i kompetentno ovladanje sljedećim procesima:
Formuliranje hipoteze; Postavljanje teorije; Vladanje tehnikama za prikupljanje i obradu podataka;
Razumijevanje etičkih pitanja u naučnoistraživačkom radu; Pisanje istraživačkih prijedloga;
Sposobnost uspostavljanja veze  između istraživačkih tvrdnji i podataka koji podupiru te tvrdnje; Pisanje naučnoistraživačkog djela;
Prezentacija rezultata naučnoistraživačkog rada.

Sadržaj:
Nauka,  naučne teorije i naučna djela; Naučnoistražćivačke kvalitativne i kvantitativne metode; Disciplinarna istraživanja (specijalne metodologije) ; Interdisciplinarna istraživanja (Integrirane metodologije-integrirani projekti) ; Multidisciplinarna istraživanja (Konzorcij metodologija) ; Transdisciplinarna istraživanja (Granična metodologija) ; Alati i tehnike prikupljanja i obrade građe; Metodologije pisanja naučnoistraživačkih djela; Metode evaluacije naučnoistraživačkih djela; Naučni projekti, literatura i baze; Prezentacija primjera.

Literatura:
Eco, U., Kultura, Informacija, komunikacija.Nolit, Beograd, 1973.
Hartley, J., Academic Writing and Publishing. Routledge, London and New York, 2008.
Šamić, M., Kako nastaje naučno djelo, osmo izdanje, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
Booth, W.C., Colomb, G.G., Williams, J.M., The Craft of Research, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1995.
Kaye, S., Writing Under Pressure,  Oxford University Press, New York, Oxford, 1989;
Dunleavy, P., Kako napisati disertaciju – Kako planirati, skicirati pisati i dovršiti doktorsku disertaciju, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005. 
Silobčrčić, V., Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Nastavne metode:
Predavanja, diskusije i individualne konsultacije.

Načini provjere znanja:
Izrada naučnoistraživačkog prijedloga; i
Prezentacija seminarskog rada rađenog u sklopu nekog drugog predmeta.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.