Uslovi upisa

UNIVERZITET U SARAJEVU

ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 74, i 78. Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst, SNK, broj: 42/13), člana 24. Pravila studiranja za III ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, člana 23. i 24.  Pravilnika studiranja za treći (III) ciklus studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odluke br. 01-38-3141/13 od 06.11.2013. godine o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonski fakultet, objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u 

(III) TREĆI CIKLUS – DOKTORSKI STUDIJ

na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, u studijskoj 2013/2014. godini.

I

Arhitektonski fakultet u Sarajevu organizuje trogodišnji treći (III) ciklus doktorskog studija koji daje pravo na sticanje akademske titule i naučnog zvanja doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Nastava se organizuje u tri školske godine (šest semestara).

II

Uslovi Konkursa:


Na konkurs se mogu prijaviti:

-       kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija Arhitektonskog fakulteta (akademskog naziva magistra – diplomirani inženjer arhitekture) - ili ekvivalenta iz oblasti tehničkih nauka.

Na doktorski studij mogu se upisati kandidati koji su stekli naučni stepen  magistra nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Kandidatima za upis koji su stekli naučni stepen  magistra nauka priznaje se jedna godina studija (dva semestra = 60 (ECTS) bodova (u sladu sa čl.163. stav 9.  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo).

Vijeće doktorskog studija određuje u postupku ekvivalencije eventualnu razliku predmeta koji su potrebni za upis studija trećeg ciklusa za kandidate koji su studirali na Arhitektonskom fakultetu i imaju završen integrirani studij u trajanju od 5 godina ili za kandidate  koji su studirali na Postdiplomskom studiju na Arhitektonskom fakultetu, odslušali nastavu i ispunili sve obaveze, a nisu ga okončali.

Kandidat je obavezan položiti razliku ispita do kraja III semestra.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti:

-       Biografiju,uz spisak objavljenih relevantnih naučnih radova

-       Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),

-       Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija),

-       Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),

-       Izvod iz matične knjige rodjenih,

-       Uvjerenje o državljanstvu,

-       Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na žiro račun Fakulteta, broj: 3389002208255062.

 Korisnik: Arhitektonski fakultet Sarajevo – UNI CREDIT BANK, d.d.,

 Svrha:    Troškovi za prijavu i obradu podataka.

IV

Strani državljani se prijavljuju na Konkurs kao i ostali kandidati pod istim uslovima koji su utvrdjeni tačkom II  ovog Konkursa, uz obavezu dostavljanja dokaza o nostrifikaciji  diplome stečene u inistranstvu.

V

Visina školarine iznosi  7.000,00 KM po godini, u skladu sa Odlukum Vlade Kantona Sarajevo

VI

Konkurs se raspisuje za upis minimum 30 kandidata.

Izbor kandidata koji su stekli pravo na upis, vrši se na osnovu rezultata postignutih na prethodnom  ciklusu studija i na osnovu objavljenih relevantnih naučnih radova.

VII

Konkurs ostaje otvoren do 20.12.2013. godine.

VIII

Detaljnije informacije i Plan i program doktorskog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, odnosno na telefon broj: 213-493.

IX

Prijave dostaviti na Protokol fakulteta ili slati na adresu: Arhitektonski fakultet – Sarajevo, Ul. Patriotske lige, broj 30.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.