Predmeti

SAVREMENI DIZAJN NAMJEŠTAJA I UNUTRAŠNJE OBLIKOVANJE

Naziv predmeta

 SAVREMENI DIZAJN NAMJEŠTAJA I UNUTRAŠNJE OBLIKOVANJE

 Šifra

01.08.51.

Odgovorni nastavnik 

  Prof.dr.Erdin Salihović, dipl.ing.arh.

Ostali učesnici u nastavi

  Arhitekti i dizajneri namještaja sa teoretskim i praktičnim iskustvom

Godina studija

II

Semestar

III

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu:    Prema Pravilima studiranja
Cilj predmeta:
Upoznavanje studenta sa sveobuhvatnim područjem dizajna namještaja, sa posebnim akcentom na savremeni pokret  20-og i početak ovog stoljeća.Kroz istorijski aspekt prikaza dizajna analiziraju se odnosi između unikatnog i serijskog pristupa, kao i evoluiranje  u poimanju dizajna kao nezaobilazne kategorije u svakom aspektu savremenog života;

Očekivani  ishodi učenja:

Sticanje znanja o značaju vizuelnog oblikovanja namještaja, kao i međuovisne relacije između dizajna mobilijara i prostora.Upoznavanje sa najznačajnijim dostignućima u području industrijskog dizajna i u historijskom kontekstu interakcije namještaja i unutrašnjeg prostora;

Sadržaj:
 Dizajn namještaja i prostor – između zanatskog i tehnološkog pristupa;Koncept total- dizajna;Tehnološke inovacije i izvori industrijskog dizajna;Formiranje modernističkog rječnika u dizajnu;Bauhaus-industrijska i umjetnička obuka;Radikalno poimanje dizajna mobilijara;Na prelazu II i III milenijuma-stremljenja i pravci u savremenom dizajnu;Od minimalizma do dekonstruktivizma;
Literatura:
Noblet de Jocelyn:Dizajn, pokret i šestar; Raizman David: History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution;Fiell Charlotte i Peter:Design of the 20-th century; Fiell Charlotte i Peter: Modern Furniture Classics-Postwar to Post-Modernism;Kruft Hano-Walter:Istorija Arhitektonske teorije-od Vitruvia do danas; Rodel P. Kevin & Binzen Jonathan: Arts&Crafts from classic to contemporary furniture;Pile F. John: A History of Interior Design;Fremdkoerper:Modern furniture:150 Years of Design; Pawson John, Minimum; Fiell Charlotte i Peter: Modern Furniture Classics-Postwar to Post-Modernism;Dorfles Gillo:Uvod u dizajn;Curtis William i Robert Cohen:Walter Gropius, German Expressionism  and the Bauhaus- Modern Architecture Since 1900;
Nastavne metode:
Predavanje- ex katedra, multimedijalne prezentacije uz aktivne diskusije i učešće kandidata; Rad u seminaru i prezentacije seminarskih radova kandidata

Načini provjere znanja:
Ocjena finalnog seminarskog rada i prisustvo predavanjima uz aktivno učešće

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.