Predmeti

TRADICIONALNA GRADNJA KAO IZRAZ BIOKLIMATIČNOSTI I VERNAKULARNOSTI

Naziv predmeta

TRADICIONALNA GRADNJA KAO IZRAZ BIOKLIMATIČNOSTI I VERNAKULARNOSTI

 Šifra

01.08.64.

Odgovorni nastavnik 

  Doc. dr Lemja Chabbouh Akšamija

Ostali učesnici u nastavi

 

Godina studija

I

Semestar

II

Status  predmeta

IZBORNI

ECTS

6

Nastavni sati

20

Predavanja

10

Seminar

10

 

Preduslovi za pristup predmetu: Prema pravilima studiranja trećeg ciklusa studija

Cilj predmeta:
Ovladavanjem sadržaja modula, studenti trebaju steći znanja, vještine, razvijene sposobnosti i kompetencije za:
Razumijevanje globalnih promjena koje utječu na politiku i očuvanje nacionalnih i lokalnih identiteta;
Kritičko rasuđivanje procesa globalizacije;
Razumijevanje značaja i raznolikosti autohtonih kulturnih identiteta – autentičnosti, formi i oblika, običaja i specifičnosti.

Očekivani  ishodi učenja:
Uspješnim savladavanjem sadržaja ove materije, studenti stječu opće kompetencije i uvod u stručne kompetencije (znanja, vještine, razvijene sposobnosti). Savladavanjem općih, stvoriće se potrebni temelji za bolje savladavanje stručnih kompetencija.

Sadržaj:

Definiranje pojmova i međunarodni dokumenti;
Društveni i ekonomski aspekti očuvanja graditeljske baštine,
Globalizacija i graditeljska baština;
Temeljni ciljevi očuvanja graditeljske baštine, kritički osvrt na dosadašnja pozitivna i negativna iskustva;
Istraživanje, analiza i valorizacija tradicionalne gradnje;
Definiranje kriterija za primjereno djelovanje u zaštićenim prostorima, parametri ambijenta;
Materijalizacija i konstruktivni aspekt tradicionalne gradnje, povijesne strukture i materijali;
Povijesna jezgra i suvremeni grad – primjeri iz BiH i svijeta;
Povijesna ruralna naselja i savremene intervencije – primjeri iz BiH i svijeta;
Zaključna razmatranja

Literatura:

Dženks Č., Moderni pokreti u arhitekturi, Građevinska knjiga, Beograd
Zevi B., Znati gledati arhitekturu, Naklada Lukom, Zagreb, 2000.
Kostić C., Grad i vreme, Osnovi sociologije grada, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.
Korač Ž., Čovek i grad, Osnovi ekološke psihologije, Glas, Beograd, 1978.
Lawson B., The Language of Space, Oxford, Architectural Press, 2001.
Vujović S., Sociologija grada, Zavod za udžbenike, Beograd, 1988.
Marasović T., Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Sveučilište u Splitu, Split, 1985.
Marasović T., Zaštita graditeljskog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1983.

Nastavne metode:
Studijski program obuhvaća aktivnu nastavu koja se dijeli na predavanja i studijski istraživački rad. Predavanja su predviđena kao interaktivna i studenti su obavezni pohađati sve oblike rada prema utvrđenom rasporedu. Na prvom času studenti dobivaju sve potrebne instrukcije o oblicima njihovog rada, karakteru i sadržaju aktivnosti koje se ocjenjuju i koje utječu na formiranje konačne ocjene.

Načini provjere znanja:
Učešće u nastavi i pohađanje predavanja - 10%;
Odbrana seminarskog rada -  90%.

Prijava

Kontakt

Kontaktirajte nas

  • Telefon: +387 33 226 530

Socijalne mreže

Pratite nas na socijalnim mrežama.